Kinderlogopedie Den Bosch

Kinderlogopedie

Onze kinderlogopedisten richten zich geheel op kinderen. Bij kinderlogopedie draait het om communicatie zoals hulp bij taal, spraak of stem en begeleiding rondom eten en drinken. Kennisontwikkeling, materiaal, behandelomgeving en behandelaanpak richten zich uitsluitend op het kind en zijn of haar behoeften.

Waarom logopedie voor kinderen

Door middel van taal brengen we onze wensen, gedachten en informatie over aan anderen. Door te communiceren kunnen we de sterke behoefte die we als mens hebben aan contact  met anderen, onderhouden. Op die manier kunnen we onze gevoelens, ervaringen en ideeën uitwisselen. Taal is naast een middel voor het communiceren ook een instrument voor denken en leren. Daarom is het heel belangrijk dat een kind goed leert communiceren. Het leren van de (moeder)taal is een natuurlijk proces dat al begint als een baby net geboren is. In de eerste zeven jaar van hun leven zullen kinderen de basisbeginselen van de taal leren. Niet alle kinderen zullen de taal vanzelf leren en problemen met "communicatie" zullen gevolgen hebben voor een goede ontwikkeling van het kind. De logopedist bij Kinderpraktijk Helftheuvel in Den Bosch heeft kennis van alle aspecten die te maken hebben met communicatie en zal tijdens het werken uw kind in zijn totaliteit centraal stellen. Met veel zorg wordt er naar gestreefd dat het kind zich begrepen en op zijn/haar gemak voelt. Dit doen wij door rekening te houden met het ontwikkelingsniveau, het karakter en het gedrag van het kind. De logopedische behandelingen hebben een speels karakter en zo komen wij tot een voor uw kind meest gewenst resultaat.

 

Wanneer logopedie voor kinderen

Logopedie richt zich op het verbeteren van het vermogen van een kind om te communiceren. Kinderen kunnen problemen hebben met het verwerven van de taal, maar ook moeilijkheden ondervinden met de (uit)spraak, het mondgedrag, slikken, eten en drinken, de stem, de vloeiendheid of het gehoor. Al deze facetten hebben invloed op de communicatie en kunnen door onze logopedist worden behandeld.

 

Taal

Wanneer een kind problemen ondervindt met het hanteren van de taal kan de logopedist helpen bij:

 • het gemakkelijker leren vinden van woorden, zodat het kind goed leert vertellen
 • het stimuleren en op gang brengen van de taal bij jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken
 • het verbeteren van de woordenschat
 • het aanleren van een betere zinsbouw
 • het goed verwoorden van een verhaal of gebeurtenis, waarbij gelet wordt op de opbouw van de zin, de woordvolgorde en de inhoud
 • het goed leren begrijpen van de taal
 • het aanleren om de communicatie aan te passen aan degene met wie je praat
 • meertaligheid en het omgaan daarmee
 • de vaardigheid te ontwikkelen om een goed gesprek te kunnen houden met een ander, waarbij aandacht wordt gegeven aan het beginnen van een gesprek, oogcontact en afstemmen en luisteren naar de gesprekspartner
 • het aanleren van andere mogelijkheden om te communiceren, zoals gebaren en
 • pictogrammen
 • lees-en spellingsproblemen

 

Spraak

We kunnen taal gebruiken omdat we onder andere klanken uitspreken  die samen woorden  vormen. Met die woorden vormen we de zinnen om onze gedachten uit te spreken. Het goed uitspreken  van klanken kan soms moeilijk zijn voor een kind en de logopedist helpt dan bij:

 • het leren uitspreken van een klank of klanken, bijvoorbeeld de [r] of [l]
 • het goed leren toepassen van een klank in een woord
 • het aanleren van een andere uitspraak van de klank bij bijvoorbeeld lispelen of slissen
 • het verbeteren van een onduidelijke articulatie
 • het verbeteren van de uitspraak bij nasaliteit
 • niet vloeiend spreken, zoals bij stotteren of broddelen

 

Mondgedrag, eten en drinken

Wanneer een kind een afwijkende mondgewoonte heeft helpt de logopedist bij:

 • het trainen en beter leren gebruiken van de mondspieren, waardoor het kind leert in rust de lippen gesloten te houden
 • het bevorderen van een betere coördinatie van de spieren in het mondgebied
 • het oefenen van een juiste manier van slikken
 • het trainen van het mondgebied bij overgevoeligheid
 • het afbouwen van vinger-of duimzuigen, speengebruik.
 • het aanleren van een goede tonghouding in rust

 

Stem

Een goed gebruik van de stem kan bij sommige kinderen problemen geven en de logopedist kan helpen bij:

 • het verbeteren en aanleren van een goed stemgebruik bij heesheid en schorheid
 • het aanleren van de juiste ademhaling om (verdere) stemproblemen te voorkomen

 

Gehoor

De taal leren we doordat we kunnen horen wat er wordt gezegd. Naast het goed horen is het van belang dat het kind ook goed kan luisteren. De logopedist helpt bij:

 • het oefenen van de auditieve voorwaarden. Dat zijn de vaardigheden die nodig zijn om te leren lezen en schrijven, zoals het hakken en plakken van woorden en het auditief geheugen
 • training van het auditief geheugen
 • het aanleren van spraakafzien

Wanneer u twijfelt of u met uw kind en zijn/haar specifieke hulpvraag bij de logopedist terecht kunt, belt u dan gerust even met de praktijkassistent voor meer informatie.

 

Uw kind staat centraal

Onze logopedist werkt vanuit een open visie waarbij uw kind met zijn/haar hulpvraag centraal staat. Het uitgangspunt zijn de mogelijkheden van het kind, waarbij rekening wordt gehouden met karakter, gedrag en leeftijd van het kind. Wij stellen hoge eisen aan professionaliteit en een open, vriendelijke sfeer. Om tot een zo optimaal behandelresultaat te komen zullen onze logopedisten de ouders graag betrekken bij de behandeling. Indien nodig en mogelijk  zal er in overleg met de ouders worden samengewerkt met andere disciplines binnen de praktijk of met een arts of de leerkracht van uw kind.

 

Kinderlogopedie en samenwerken

Een goede samenwerking geeft kracht

Om een goed resultaat te bereiken door logopedische behandeling vinden wij het belangrijk om naast het betrekken van de ouders bij de behandeling ook te kunnen overleggen met andere betrokkenen. Het kan voorkomen dat uw kind ook kinderfysiotherapie of kinderergotherapie nodig heeft, dat de hulpvraag het functioneren of leren op school beïnvloedt of dat er medische problemen zijn.  Door onze open blik naar buiten zijn wij altijd bereid met andere betrokkenen contact te leggen. Dit doen we altijd alleen in overleg met u.

 

Samenwerking met de kinderfysiotherapeut en kinderergotherapeut

Soms kan het belangrijk en zinvol zijn dat het kind door verschillende disciplines wordt onderzocht. De logopedist  werkt nauw samen met de kinderfysiotherapeuten en kinderergotherapeuten van Kinderpraktijk Helftheuvel, zodat op basis van hun onderzoeksgegevens  een goede diagnose kan worden gegeven. Aan de hand van een goed opgesteld en passend behandelplan kan de behandeling dan van start gaan. Ook tijdens de behandeling zal regelmatig worden overlegd met de collega-disciplines en kan de behandeling zo nodig worden aangepast. Soms maken wij gebruik van een duo-behandeling, waarbij de beide therapeuten samen en gelijktijdig met het kind werken. Door de brede deskundigheid van alle paramedische disciplines op één locatie is het mogelijk goed te signaleren en kunnen problemen snel worden aangepakt.

 

Nog meer samenwerking

Wij vinden samenwerking erg belangrijk en om alle logopedische doelen te kunnen bereiken kijken wij ook verder dan onze eigen deur. Een goed contact en overleg met andere betrokkenen kan een goede invloed geven op de behandeling. Dit kunnen personen of instanties zijn zoals:

 • de huisarts, een medisch specialist (kinderarts, KNO-arts, neuroloog) of de tandarts
 • consultatiebureau, met de jeugdarts of wijkverpleegkundigen
 • een paramedicus, bijvoorbeeld de ergotherapeut of de (kinder)fysiotherapeut
 • een reguliere (voor)school, bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool van uw kind
 • een speciale (voor)school, bijvoorbeeld een medisch kinderdagverblijf, speciaal basis- of voortgezet onderwijs
 • andere instanties als MEE of Kentalis.

Zonder voorafgaand overleg met u zullen wij nooit contact opnemen met genoemde personen of instanties. Daarvoor vragen we altijd uw toestemming en tijdens de intake kunt u  aangeven of u hiertegen wel of geen bezwaar heeft.


Naar boven

Bel mij terugFysiotherapie Helftheuvel https://plus.google.com/+FysiotherapieHelftheuvelsHertogenbosch
Helftheuvelpassage 109b Den Bosch, Noord-Brabant 5224 AC Netherlands
Phone: 0736847100